Change your cover photo
Change your cover photo
Portugalmikael.cromsjo@gmail.commikael.cromsjo
My work consists of giving compassion to the person standing in front of me. To listen without judging and find my balance where I can act intuitively, deeply rooted in awareness.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Portugal

The way I've gone has led me through a lot of pain and hardship. The experience helped me to grow and still gives me new insights every day.

Through Zen Buddhism, Tantra and Empathetic Communication I have received important tools for finding relaxation and happiness.

All the knowledge that we need is already within us. What is often missing is someone to talk to. Someone who can reflect back to us and help us to do what we really long for.

Vägen jag har tagit har lett mig genom mycket smärta och prövningar. Erfarenheter som hjälpt mig att växa och som fortfarande ger mig nya insikter varje dag.

Genom Zen Buddhism, Tantra och Empatisk Kommunikation så har jag fått viktiga verktyg för att hitta till avslappning och lycka.

All kunskap som vi behöver finns redan innom oss. Det som ofta saknas är någon att prata med. Någon som kan reflektera oss tillbaka och hjälpa oss att göra det som vi längtar efter.

I offer Zen Coaching sessions over phone skype and email.

There is also the opportunity to visit me in Portugal for an intensive coaching och training period together.

Jag erbjuder Zen-Coaching över telefon skype och email.

Det finns även möjlighet besöka mig i Portugal för en intensivare coaching och tränings-period tillsammans.

One hour of coaching costs € 50. (First session for half price).
For 10 hours, the cost is € 400.

I also offer an ongoing coaching program that includes coaching sessions over Skype and email, as well as study material and exercises on how you can find your inner coach and support others.

En timmes coaching kostar 500 kr. (Första sessionen för halva priset).
För 10 timmar är kostnaden 4000 kr.
Jag erbjuder även ett pågående coaching-program som innefattar coaching-samtal över skype och epost, samt studiematerial och övningar i hur du själv kan hitta din inre coach samt stödja andra.

Compassion, wonderful, like a great cloud that rains spiritual nectar. Gives me the strength to continue walking on the great road; To understand myself and the world around me.

Throughout my life I have been striving to see through structures that inhibit development and found new ways in which freedom and efficiency remained in the center. I work with both the inner and outer world and look at how they are intertwined with each other.

I was born in 1978 and have three children. Luciano Gabriel and Arjuna.

Early in my childhood I had several deep spiritual experiences that in many ways laid the foundation for the person I am today. I got to know of something that was larger than the tangible, something that was always powerful and pure in its nature.

Zen Buddhism became my main interest and I have been practicing zazen since the Sante Sensei as a teacher. My growing interest in personal development and to work for the freedom of all beings led me to the study of alternative information and I created several projects to raise awareness about the state of the world.

Through empathetic communication, I found a very powerful tool for internal and external development and studied nonviolent communication, and trained as a Zen-Coach with Kåre Långfald as a teacher.

Medkänsla, underbar likt ett väldigt moln som regnar andlig nektar. Ger mig styrkan att fortsätta vanda på den stora vägen; Att förstå mig själv och världen runtomkring.

Under hela mitt liv har jag arbetat med att se igenom strukturer som hämmar utveckling och hittat nya vägar där frihet och effektivitet legat i centrum. Jag arbetar både med det inre och det yttre och ser hur dessa är nära sammankopplade med varandra.

Jag är född 1978 och har 3 barn. Luciano, Gabriel och Arjuna.

Tidigt i min barndom hade jag flera djupa andliga upplevelser som på många sätt lade grunden för den som jag är idag. Jag fick känna på någonting som var större än det materiella, någonting som alltid var kraftfullt och rent i sin natur.

Zen-buddhism blev sedan mitt huvudintresse och jag har praktiserat zazen sedan dess med Sante Sensei som lärare. Mitt ökade intresse för personlig utveckling och att arbeta för alla varelsers frihet ledde mig in på att studera alternativ information och jag skapade flera olika projekt för att öka medvetenheten om världens tillstånd.

Genom empatisk kommunikation hittade jag ett mycket kraftfullt verktyg för inre och yttre utveckling och studerade ickevålds-kommunikation samt utbildade mig till Zen-Coach med Kåre Langfald som lärare.

mikael.cromsjo